คุณค่าหลัก
1. ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ ในการที่จะให้การดูแลรักษาทางด้านอายุรกรรม ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการรักษา 2. ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์แพทย์ ทำหน้าที่การสร้างแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านอายุรศาสตร์และมีคุณธรรม 3. ความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ได้แก่ - หลักนิติธรรม (rule of law) คือ การบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการนำหลักกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ มาใช้ด้วยความเท่าเทียมกัน - หลักความโปร่งใส (transparency) คือ การที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ง่าย การสามารถตรวจสอบการบริหารว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือไม่ - หลักความรับผิดชอบ (responsiveness) คือ การที่มีความรับผิดชอบในการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - หลักความเห็นพ้อง (consensus oriented) คือ ให้ความสำคัญต่อความเห็นหรือทัศนะของทุกฝ่าย - หลักความเสมอภาค (equity and inclusiveness) คือ ความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติ ไม่เลือกปฏิบัติ - หลักการอธิบายได้หรือตอบคำถามได้ (accountability) คือ สามารถอธิบายหรือตอบคำถามได้หรือถูกตรวจสอบได้จากสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness and efficiency) คือ ให้ความสำคัญต่อการสร้าง ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน - หลักการมีส่วนร่วม (participatory) คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ปรับปรุง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ปรัชญาการเรียนรู้ที่ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงในการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 5. องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 6. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กร 7. การทำงานเป็นสหวิชาชีพ
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า