ที่มาของหลักสูตร
 สาขาอายุรศาสตร์ เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของวิชาการแพทย์ มีความสำคัญในการ ดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากวิชาความรู้ด้านอายุรศาสตร์ครอบคลุมการดูแลรักษาโรค ทุกระบบของร่างกาย เป็นการดูแลรักษาแบบองค์รวมและสหวิชาชีพ มีความเกี่ยวข้อง กับการดูแลรักษาโรคของสาขาวิชาทางการแพทย์อื่น และเป็นวิชาที่มีความก้าวหน้า ทางวิชาการอย่างรวดเร็ว อายุรแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและสอดคล้อง กับระบบสุขภาพของประเทศ การรู้ข้อจำกัดของตนเอง การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติด้านอื่น ๆ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลมหาราช ขนาด 1,055 เตียง มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เป็น excellent center มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมสาขาหลักและสาขารอง มีความสามารถในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย มีหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมแพทย์ทั้งใน
ระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์คือ “โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่บริการที่เป็นเลิศ” และพันธกิจ คือ “โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ให้การรักษาบริการได้ทุกระดับ ร่วมผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพของประชาชน” เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของอายุรแพทย์ที่มีต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
ร่วมกับ การมีพันธกิจในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงความพร้อมในด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของ 
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มงานอายุรกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานภายในโรงพยาบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการบริการวิชาการทางด้าน
อายุรศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เพื่อเป็นการผลิตและพัฒนาอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านสุขภาพของประเทศ และเป็นการรองรับการปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกอีกด้วย
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า