ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ตามหลักสูตร การฝึกอบรม แผน ก (แพทย์ประจำบ้านโครงการร่วม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก กับกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า) และแผน ข (แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร) ต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่พึงประสงค์ ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ทำหัตถการ และการรวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคและการตัดสินใจเลือกแนวทางการ ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ข. สามารถให้การวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรคและภาวะผิดปกติ ทางทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ค. สามารถบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ ง. สามารถให้การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในโรค และภาวะผิดปกติทางทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จ. สามารถให้การดูแลรักษาภาวะ sepsis โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน ซึงเป็นโรค ที่สัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ และการเป็น excellent center ของสถาบันฝึกอบรม 5.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills) ก. มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ ข. สามารถประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และความรู้ทางอายุรศาสตร์ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning) ก. สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ ข. สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยคำนึงถึงการใช้ยา และทรัพยากรอย่างสมเหตุผล ค. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) ก. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีระบบ ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร ทางการแพทย์ ค. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความประพฤติที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ กับผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมร่วมงานทุกระดับ จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางอายุรศาสตร์ 5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีในการประกอบเวชปฏิบัติและการ ดำรงชีวิตในสังคม ข. เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous professional development) ค. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม โดยมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (คุณภาพชีวิตที่สมดุลในชีวิตและการทำงาน work-life balance) 5.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) ก. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา ระเบียบ กฎหมายในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของประเทศ ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ค. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ง. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของผู้ป่วย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า