วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลักของการฝึกอบรม
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการฝึกอบรมอายุรศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ในระดับประเทศ พันธกิจ “สร้างอายุรแพทย์ที่เก่ง ดี และมีภูมิคุ้มกัน เป็นกำลังสำคัญ ด้านอายุรศาสตร์ของระบบสุขภาพ โดยมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ยึดถือผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” มีรายละเอียดดังนี้ “เก่ง” คือ มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยด้าน อายุรศาสตร์เป็นอย่างดี “ดี” คือ มีเจตคติที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม “มีภูมิคุ้มกัน” คือ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งวิชาการแพทย์และศาสตร์อื่น ๆ มีทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต และการทำงาน เช่น การปรับตัว ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเข้าใจตนเอง ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้อายุรแพทย์ทำงานได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง และปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม “เป็นกำลังสำคัญด้านอายุรศาสตร์ของระบบสุขภาพ” คือ เป็นอายุรแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงาน ครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล ด้านวิชาการและด้านบริหาร เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีด้านการรักษา การป้องกัน การฟื้นฟู การพัฒนา แก่ระบบสุขภาพ “พื้นฐานการเรียนรู้ที่ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” คือ จัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ จริงในการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” คือ สภาวะการทำงาน ที่เหมาะสมต่อสุขภาพและศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความสุข คุณค่าหลัก คุณค่าหลักที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก คือ 1. การมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านอายุรศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศ 2. ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ ในการผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม 3. การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม 4. การจัดการฝึกอบรมที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ทรัพยากรและระบบสุขภาพ 5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน (practice base learning) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สร้างความรู้และประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมใน การบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วยและการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ กับการดูแลผู้ป่วยในชีวิตจริง 6. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบมนุษย์นิยม (humanism) คำนึงถึงศักยภาพและความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้บรรลุตามเป้าหมาย คุณค่าของการจัดการฝึกอบรมแสดงเป็นคุณค่าหลักได้ คือ “SHARP” S: Spirit ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของการฝึกอบรม H: Humanism การคำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ในการฝึกอบรม เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ รวมถึงสิทธิของมนุษย์ที่จะค้นหาซึ่งสัจจะ ความรู้และความดีงาม A: Accountability การบริหารจัดการฝึกอบรมที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ทรัพยากรและระบบสุขภาพ RP: Real Practice การฝึกอบรมที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง การจัดการเรียนรู้ที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริง
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า