ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรมได้โดย ๑. log in e-mail ของ resident อายุรศาสตร์ รพ. พุทธชินราช ๒. เปิด link ด้านล่างนี้ (หากไม่ log in e-mail จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้) link เว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า