คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช ให้ความสำคัญต่อการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการฝึกอบรม มีแนวทางดังนี้ 1. หลักนิติธรรม (rule of law) คือ การบริหารหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบแนวทางที่กำหนด และบังคับใช้ด้วยความเท่าเทียมกัน เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 2. หลักความโปร่งใส (transparency) คือ การบริหารหลักสูตรมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 3. หลักความรับผิดชอบ (responsiveness) คือ การบริหารหลักสูตรที่ยึด
ความรับผิดชอบในการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. หลักความเห็นพ้อง (consensus oriented) คือ การบริหารหลักสูตรที่
ให้ความสำคัญต่อความเห็นหรือทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 5. หลักความเสมอภาค (equity and inclusiveness) คือ การบริหารหลักสูตร
ที่ยึดความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติ การบังคับใช้กฎ การตอบสนองความต้องการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 6. หลักการอธิบายได้หรือตอบคำถามได้ (accountability) คือ การบริหาร
หลักสูตรที่สามารถตรวจสอบได้จากสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. หลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness and efficiency) คือ การบริหารจัดการหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างประโยชน์
ต่อสาธารณะ และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน 8. หลักการมีส่วนร่วม (participatory) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า