งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรมได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร การแสดงจากแพทย์ใช้ทุนและ แพทย์ประจำบ้าน จับสลากของขวัญ และการกล่าวขอบคุณและมอบของขวัญแด่บุคลากรในกลุ่มงาน บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า