ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นิสิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ
อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า - รพ.พุทธชินราช ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 12) “Intensive Review of Internal Medicine” วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อในปีนี้น่าสนใจและ update บรรยายโดยคณาจารย์จากกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ลงทะเบียน Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ QR Code ตามในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ https://sites.google.com/view/essential-medicine2020
หน้าแรก รู้จักองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก บุคลากร อาจารย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน การจัดการองค์กร กิจกรรม วิชาการ
หลักสูตรฝึกอบรม ที่มาของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ของหลักสูตร ผลลัพธ์การฝึกอบรม โครงสร้างการฝึกอบรม แนวทางการรับผู้เข้าฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม คำประกาศ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย คำประกาศธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า